2. Groot-verhaal: hoe het verhaal verder gaat

imageTerwijl de grandioze opening van de bijbel nog door dreunt, staat er een grote tegenmacht op, die alles inzet op de verwoesting van Gods schepping. De Tegenstander kan geen beter punt aangrijpen dan de beheerders van Gods schepping voor zich te winnen. Adam en Eva geven eraan toe en zoeken zelf de macht. De gevolgen zijn rampzalig, nog steeds voelbaar in een verstoorde wereld, met een verstoorde hartenklop: niet meewerken met de Schepper, maar eigen wijsheid laten spreken.

Maar hoe stuk het allemaal ook is, hoe veraf het staat van de schitterende opening van de bijbel, de grote Schepper loopt niet weg. Hij gaat voor het herstel van de hele schepping: herschepping. Die herschepping richt zich op het herstel van het echte middelpunt: de Schepper. Maar die herschepping richt zich ook op herstel van de roeping voor de mens, te horen bij Adam: “Beheer mijn schepping!”

Dát is de reden dat God Abraham roept, en waarom Hij gaat voor een volk uit Abraham: een volk, onder Gods gezag, levend en beherend van Gods land. Zo doet de Schepper een ingrijpende stap op weg naar het herstel van zijn hele schepping. Het verhaal van dit volk Israël maakt wel duidelijk waar de Schepper op uit is in zijn reddingswerk, maar het maakt ook duidelijk hoe diep verstoort de greep naar de macht is ingevreten in de mensen.

Maar wat in de grote lijn heel goed vast gehouden moet worden is: God roept Abraham – en door Abraham het volk Israël – in het leven als ‘instrument’: met het oog op de herschepping in de breedste zin! Het volk Israël is een volk met een roeping, en met het uitvoeren van die roeping komt ze weer terug bij Gods scheppingsbedoeling en de grote rol die God daarin voor de mens had weggelegd.

God roept Abraham – en door Abraham het volk Israël – in het leven als ‘instrument’: met het oog op de herschepping in de breedste zin!

 Vraag: zie jij een link tussen het plaatje en dit verhaal?

1. Groot-verhaal: het begin

maxresdefault

De bijbel opent met een grandioze claim: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Het verhaal van onze wereld begint! De grote God, die de hand heeft in deze schepping, presenteert zich. En Hij verdwijnt ook niet meer. Hoe grillig het verhaal zich daarna ook ontwikkelt, deze opening zet de grondtoon voor het hele boek. Totdat het aan het eind weer in al zijn heerlijkheid klinkt: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde… Gods woonplaats is onder de mensen.” (Openbaring 21:1-4) Deze wereld doet ertoe voor haar Maker. Dat staat vast. Ze is kostbaar, verdient alle eerbied en zorg, omdat het handwerk is van de machtige Schepper.

Deze wereld doet ertoe voor haar Maker.

De Schepper creëert geen ‘stilleven’, maar een bruisende, levende, groeiende schepping, die beheerd wordt door dat opvallende schepsel: de mens. “Zij moeten heerschappij voeren…” (Genesis 1:26) Een schepsel naar Gods beeld, met de grote opdracht: “Adam, beheer mijn schepping!” Ook dit hoort bij de grondtoon door de hele bijbel heen, en die weer volmaakt wordt op de laatste bladzijden van de bijbel: “En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid” (Openbaring 22:5). Mensen onder Gods gezag die weldadig leven en leiding geven in Gods schepping.

Gods idee?

Hand drawing light bulbHeb je dat ook als het woord ‘kerk’ valt? Het woord alleen al kan hele vermoeiende ervaringen opwekken. Zoveel discussies, ideeën en ruzies in de kerk. Pfff… De een weet het nog beter dan de ander dat je het vooral niet beter moet weten. We kunnen elkaar gijzelen en verlammen in de kerk en een geestdodend klimaat beleven. De manier waarop de kerk georganiseerd is kan zo log aanvoelen en niet van deze tijd. Is dit het ‘lichaam’ van Jezus? Het lijkt zo weinig bepaald door de regering van Jezus, het Hoofd. Grote stoere woorden (s)preken gaan dan zo hol en ongeloofwaardig klinken. Is wat wij ervan maken echt Gods idee?

Die laatste vraag eerlijk toelaten kan ons verder helpen, geloof ik. Om aan te voelen waar God op uit is, kritisch te kijken naar wat wijzelf ervan maken om onszelf dan ook beter in lijn te kunnen brengen met Gods bedoeling. Gods idee is niet gelijk mijn idee. Gods idee ontdekken vraagt eerlijk de bijbel laten klinken, geloof ik. Ik wil kort schetsen welke wereld zich aan mij openbaart, als ik me verdiep in de bijbel. Ik probeer het vele wat er te zeggen is over de bijbel terug te brengen tot de basis. Zo wordt ook duidelijk welke accenten vanuit Gods openbaring van wezenlijk belang zijn. Kort gezegd:

de bijbel presenteert zich als een groot-verhaal, waarin God een wereld schept en God roept een volk in het leven om deze schepping te redden.

Hier alvast een plattegrond van de artikelen die ik in komende weken hier hoop te plaatsen.

 1. Groot-verhaal: het begin
 2. Groot-verhaal: hoe het verhaal verder gaat
 3. Groot-verhaal: waar het naar toe gaat
 4. Schepping: de schepping is schitterend
 5. Schepping: de schepping is kapot
 6. Schepping: de schepping wordt nieuw
 7. Volk

Ik ben benieuwd wat je ermee kan…

Een bijbel naar mijn eigen beeld

Kostelijk! Tegelijk bijtend. Pijnlijk herkenbaar. De tendens van jezelf overschatten.

Bron: Michael Bird

PS: hiermee wil ik geen enkele suggestie wekken van kritiek op de Bijbel in gewone taal, die binnenkort uitkomt. Daar zie ik alleen maar naar uit! Dit staat daar helemaal los van.

BT zo nodig!

downloadHieronder de afrondende woorden van NT Wright, in zijn boekje “Scripture and the Authority of God“. Een zeer inspirerend boekje, dat aan de ene kant herkenning oproept van mijn eigen gevoel van onbehagen over hoe we vandaag bezig zijn in de kerk en tegelijk doet hij een indrukwekkende en krachtige poging om een weg vooruit te wijzen, in het spoor van de vroege kerk.

N.T. Wright is een Godsgeschenk, die velen in de kerk opnieuw weet te inspireren en te activeren om jezelf op je eigen plekje te geven aan Gods grootse reddingswerk, in dienst van Jezus Christus. Ik ben gesterkt en verder geïnspireerd in mijn overtuiging dat de kerk vandaag Biblical Theology zo hard nodig heeft!

Kerkelijke leiders moeten leraren van de Schrift zijn, om aan de hand van de Schrift:

 • de kerk te leiden in haar zending in de wereld
 • en het leven van de kerk te vormen, om zo Gods eenheid en heiligheid tot uitdrukking te brengen.

Als kerkelijke leiders hiertoe niet in staat zijn, functioneert het ‘gezag van de Schrift’ gewoonweg niet.

De verschillende crises in de Westerse kerk vandaag – afname van aantallen en bronnen, morele dilemma’s, interne ruzies, falen in het op een goede manier doorgeven van het evangelie aan een nieuwe generatie – al deze dingen en nog veel meer moeten ons op de knieën brengen om te bidden

 1. dat de Schrift zich weer laat gelden.
 2. dat er leraren en predikers zijn die de bijbel kunnen openen in de kracht van de Geest, om de kerk de energie en richting te geven die het nodig heeft voor haar roeping en de kerk te vernieuwen in haar liefde voor God.
 3. dat Gods Woord zijn werk in de wereld doet om niks minder dan een nieuwe schepping te bewerkstelligen. Zoals Jesaja tekent in Jesaja 55:10-13.

N.T. Wright (pg, 141 – mijn vertaling)

BT kan ook heel creatief!

Dit klinkt als een boeiend project. Mooi ondersteunend materiaal. Zie hier het filmpje over Genesis 1-11

Bezoek ook eens de site en hoor wat hun overtuiging en hun ambitie is:

The Bible Project