Overzicht uitdagingen

Ik zie drie grote uitdagingen voor de kerk vandaag. Die uitdagingen probeer ik wat verder uit te tekenen vanuit de vraag: Wat is nodig om van de beginsituatie (“Wat wij ervan maken”) te groeien richting het doel (“Gods idee”)?

Dit schema’tje vangt het overzicht:

De uitdaging “Gods Grond” heb ik afgerond. Die luidde:

De gemeente van Christus groeit… door in te zien dat ze altijd op Gods Grond leeft. De leden zijn zelf een stukje van Gods scheppingswerk. Ze groeien in de liefde voor hun Schepper, door lief te hebben wat God liefheeft: zijn kostbare schepping. Dit uit zich in zorg voor Gods schepping en leren leven in Gods ritme.

Ik ga nu verder met de uitdaging “Gods Gezicht”. Die klinkt zo:

De gemeente van Christus groeit… door het besef dat ze onderdeel is van het groot-verhaal van God. Ze groeit als ‘lichaam van Christus’ doordat de gemeenteleden hun plek innemen als leerlingen van Jezus. Hierdoor leren ze Gods Gezicht zien en groeien in de omgang met Hem.

Ik ben benieuwd wat het gaat brengen…!

Gods Grond 5 (slot)

1. Ik ben op zoek naar…

…het besef dat ik maar een klein schakeltje ben in de grote schepping.

2. Ik liet me uitdagen door…

…Peter Westbroek, met zijn boek “De ontdekking van de aarde“. Als geoloog weet hij heel veel van de grond.

3. Ik heb geleerd dat…

…de aarde een groot samenhangend ‘systeem’ is, waar atmosfeer, hydrosfeer, geosfseer en biosfeer op elkaar inwerken. Alles hangt met alles samen.

4. Ik miste wel…

…dat er geen rekening werd gehouden met de Schepper van de aarde. Bij Westbroek is het een gesloten systeem. Als ik uitga van de Schepper van de aarde, wordt dat systeem nog meer een kostbaar wonder, wat onze volle zorg verdient.

5. Ik wil blijven oefenen in…

  • …het besef dat ik schepsel ben en de houding van leven ín het ritme van de Schepper
  • …’mindfulness’, omdat “het een tegenwicht vormt tegen onze cultureel bepaalde neiging tot controleren en onderwerpen van de natuur, in plaats van het gegeven te eerbiedigen dat wij er deel van uitmaken” (Jon Kabat-Zinn, Waar je ook gaat daar ben je, pg. 23).
  • …een beginner zijn, die nog zoveel kan leren over hoe rijk de wereld is.

Leer ons de waarde van elk ding te zien,
zodat wij vol verwondering tot bezinning komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.

(Uit: een gebed voor onze aarde – Laudato si. Via Jos Douma)

Leestips:

 

De Drie-enige God

Als Fred Sanders spreekt over de Drie-enige God, kan je maar beter goed luisteren!

Volgens hem moeten we oppassen, dat we een relatie met de Drie-enige God niet uitvergroten, waardoor het aanbidden van de Drie-enige God verdwijnt. Volgens hem is dat het probleem van het boek The Shack: Zoals de Drie-enige God daar getekend wordt kan je relationeel heel goed omgaan  met de Drie-Enige, maar het is geen Drie-enige God die aanbidding oproept.

Een belangrijke opmerking die me aan het denken zet…

Gods Grond 4 (vervolg)

Welk verschil maakt het nu voor mij, als leerling van Jezus, dat ik uitga van de Schepper van deze aarde? Als ik begin bij de Schepper van deze aarde, zie ik drie belangrijke overtuigingen, die ik kort schets…

2. Aan de hand van de Schépper is het leven goed… dat maakt deze wereld kwetsbaar

De Schepper blijft de bron van leven voor alles wat leeft.  Zonder verbinding met Hem zal deze aarde dus nooit tot volle bloei kunnen komen. Hier zit volgens mij de diepste oorzaak van een kapotte wereld: de band met de Schepper is diep verstoord.father-and-child-holding-hands

Dan voel ik ineens hoe kwetsbaar deze wereld is! Zonder besef van de Schepper vliegen we uit de bocht. Wij, mensen, hebben veel macht gekregen om in te zetten voor het samen leven in deze wereld. Tegelijk ben ik een vreselijk afhankelijk wezen, die zonder de band met mijn Schepper aan de haal gaat met die macht.

Dat vraagt van mij dus kwetsbaar leven: verdiepen en oefenen in het kennen van de Schepper is een levenszaak! Ik moet leren leven in het ritme van de Schepper. Dat is heilzaam. En daarin dan ook anderen zicht geven op deze Schepper. Zo kunnen we samen groeien in een leven van sjaloom middenin Gods wereld. (Dit vraagt dus om uitdaging 1: Gods Gezicht…)

3. Jezus redt deze wereld… dat geeft deze wereld krachtige hoop

Als ik de weg van de Schepper volg, is wel duidelijk dat Hij Jezus naar voren schuift op Gods grond. Aan Jezus zie je alles wat God belichaamt. In zijn hele optreden op het stukje aarde in de eerste eeuw proef je hoe het goede leven doorbreekt. Jezus genas zieken, doden werden weer levend, geen macht was tegen Hem opgewassen. Zelfs natuurkrachten volgden zijn bevel. Bij Jezus vindt je de band met de Schepper terug.

Bij Jezus vind je een bovenmenselijke maat: Hij demonstreert dat Hij het leven kan vernieuwen en belooft dat wereldwijd te gaan doen. Dat zal gebeuren, als Hij weer op aarde verschijnt. Dit is meer dan een onzekere droom, als ik me verdiep in het sterven en opstaan van Jezus en de aardverschuiving die dat teweeg heeft gebracht in deze wereld. Alles lijkt erop te wijzen, dat het onvoorstelbare is gebeurt: Jezus is door de dood heen gebroken.

Dit uitzicht maakt een krachtige hoop wakker voor een kapotte wereld: het is niet eindeloos en hopeloos. Het houdt een keer op! Dat wekt ontspanning en liefde op, want ik kan en ik hoef deze wereld niet te redden. Maar het geeft het leven zin om hoopvol te leven en liefdevol te zorgen voor Gods schepping.

Volgende keer rond ik de uitdaging van Gods Grond af…

Gods Grond 4

Eén van de drie grote uitdagingen voor de kerk vandaag is, volgens mij: leven in het ritme van de Schepper, wat ook zorg voor de schepping inhoudt. Het gaat hier om het besef dat we altijd op Gods Grond leven. In meerdere blogs wil ik aan het besef werken dat wij een onderdeeltje zijn van een groot samenhangend systeem dat ‘aarde’ heet. Vervolgens probeer ik te beschrijven hoe het christelijk geloof een krachtige en hoopgevende houding aanmoedigt om op aarde te leven.
2187773984-1

Ik start met deze foto van een kindje. Om met een beeld te vangen dat onze wereld kapot is. Ik noem dit kindje maar even Seth. Bij dit beeld van Seth moet ik aan armoede denken. Seth lijkt ondervoed en uitgedroogd. Seth zit in een gebroken bak: Het lijkt erop dat hij als kind wil blijven spelen, hoe ellendig ook zijn toestand. Zijn armoede komt doordat het oneerlijk verdeeld is. Machtigen en rijken trekken geld en voedsel naar zich toe. Seth’s ouders moeten het doen met ehongeren karig kostje. Achter die armoede gaat dus uitbuiting schuil. En die uitbuiting kan zomaar te maken hebben met het klimaat: ruziën om de vruchtbare stukjes grond tussen grote uitgedroogde gebieden. Oorlogen worden erom uit gevochten. Misschien is deze foto van Seth wel genomen in een vluchtelingenkamp: samen met zijn familie is hij op de vlucht geslagen vanwege alle geweld.

Zie je Seth een beetje voor je? Een kapot leven, al heel jong. Hij staat even model voor de toestand van onze wereld. Dat kan ver weg zijn, maar het kan ook heel dichtbij je zijn. Neem gerust je eigen plaatje in gedachten, misschien wel jezelf? We leven in een kapotte wereld. Daar zijn we het allemaal wel over eens. We voelen ons allemaal ongetwijfeld geraakt hierdoor, van welke religie we ook zijn. Welk verschil maakt het nu voor mij, als leerling van Jezus, dat ik uitga van de Schepper van deze aarde? Als ik begin bij de Schepper van deze aarde, zie ik drie belangrijke overtuigingen, die ik kort schets:

1. God kiest voor deze wereld… dat maakt deze wereld kostbaar

Waarom zou de Schepper betrokken willen blijven bij zo’n kapotte aarde?! Omdat deze aarde allereerst Gods eigen handwerk is! Daarom heet hij de Schepper. Hij heeft deze wereld liefdevol gewild en gemaakt. Het draagt een goddelijk merk, wat door niets of niemand er af is te wrikken, hoe groot de kwade machten ook zijn!

Daarmee heeft alles wat bestaat – bomen, planten, dieren, mensen, grondstoffen, enz…. – een diepe waarde. Hoe verfrommelt, hoe weerzinwekkend, hoe uitzichtloos het leven er ook uit kan zien, als je als Seth bent of kijkt naar de situatie van Seth… God kiest voor deze aarde, voor Seth. Dat maakt alles kostbaar en geeft kwaliteit van leven. We staan op kostbare heilige grond!

Daarom is er niets wat geen goede zorg en respect verdient! Te beginnen bij mezelf, op mijn leefplekje op deze aardbol, met de mensen waar ik mee leef en werk, de spullen, de tuin. Deze houding inoefenen werkt armoede en uitbuiting tegen en geeft ruimte aan het leven.

Volgende keer overtuiging 2 en 3…